Om oss

Vättersnäs Förvaltnings AB

Vättersnäs Förvaltnings AB är ett privatägt fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter i västra Sverige.

Bolaget instiftades år 2000 och gjorde sitt första förvärv i Jönköping samma år. Härefter har fastighetsbeståndet successivt utökats genom ett flertal nya förvärv i både Borås och Göteborg.

Koncernen består idag av 26st helägda fastigheter omfattande ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta.

Bolagets strategi är att förvärva och långsiktigt bygga upp ett fastighetsbestånd som är geografiskt allokerat runt Göteborg, Borås och Jönköping.

Vi är ett fastighetsbolag som strävar efter att aktivt förvalta och förädla de fastigheter vi förvärvar.  Vårt mål är att i alla lägen vara en engagerad och långsiktig partner för hyresgäster och affärspartners.

Om oss

Vår Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter enligt

Dataskyddsförordningen för hyresgäster till Vättersnäs Förvaltnings AB

 

Vi på Vättersnäs Förvaltnings AB värnar om din integritet. För oss är det

viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter

på ett säkert och lagligt sätt. 

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det är Vättersnäs Förvaltnings AB, org. Nr. 556576-0294, som är ansvarig för dina personuppgifter och ser till att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Har du frågor, funderingar eller vill nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

 

Personuppgiftsansvarig

Vättersnäs Förvaltnings AB

Pusterviksgatan 15

413 01 Göteborg

Telefon: 031-778 12 70

E-post: info@vattersnas.se

 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Vättersnäs Förvaltnings AB behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med hyresavtalets ingående och under hyrestiden. De kategorier av personuppgifter Vättersnäs Förvaltnings AB kan komma att behandla är:

  • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, lägenhetsnummer, UC.
  • Referensinformation: eventuella referenser från tidigare hyresvärdar.

 

Hur vi använder dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas med nedan ändamål och rättslig grund:

 

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund

·         Upplägg av ny bostadshyresgäst

·         Avtalsskrivning gällande transaktionsprocess

·         Hyresavisering

·         Administration av eventuella klagomål

·         Besiktning av lägenheten

·         Fakturering av arbeten utförda åt hyresgästen

·         Kontaktlista för fastighetsskötarna

Fullgörande av avtal

·         Redovisning av ersättningar, avdrag samt skatter och avgifter till myndigheter

Fullgörande av rättslig förpliktelse

 

Om du inte lämnar ut dina personuppgifter kan Vättersnäs Förvaltnings AB inte fullgöra sina avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter mot dig eller styra arbetet på ett effektivt sätt.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Endast personer inom bolaget som i sin anställning har behov av att behandla personuppgifterna i enlighet med ovan angivna ändamål kommer att ha tillgång till dem.

Dina personuppgifter kan för angivna ändamål även komma att lämnas ut till myndigheter och banker.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som är nödvändiga endast under din tid som hyresgäst raderas ett år efter utflytt. Personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen eller skatterättsliga förpliktelser behöver dock sparas så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelserna.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
  • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
  • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall - t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning - under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
  • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet)

 

Klagomål

Du är alltid välkommen att höra av dig på ovanstående kontaktuppgifter om du har frågor eller klagomål avseende Vättersnäs Förvaltnings AB behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.